PRIVACYBELEID Vereniging Nieuw Westland

De Vereniging Nieuw Westland is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Vereniging Nieuw Westland verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze vereniging en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Voor- en achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Adresgegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Bankrekening (indien ons gemachtigd) 

Gegevens over uw activiteiten op onze website 

Onze bestanden met persoonsgegevens zijn beveiligd met wachtwoorden en slechts alleen het bestuur van Vereniging Nieuw Westland is geautoriseerd met het oog op verenigingszaken.

 

BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Vereniging Nieuw Westland verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de secretaris, dan verwijderen wij deze informatie.

 

DOEL EN GRONDSLAG VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Vereniging Nieuw Westland verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: - Het afhandelen van uw betaling

Verzenden van onze nieuwsbrief en/of clubblad. U te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze activiteiten uit te kunnen voeren. De Vereniging Nieuw Westland analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren.

 

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Vereniging Nieuw Westland neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Vereniging Nieuw Westland tussen zit.

 

HOE LANG BEWAREN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Vereniging Nieuw Westland bewaart uw persoonsgegevens ook na einde lidmaatschap met het oog op geschiedschrijving van de club en evt. jubilea om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Als een (ex)lid dat niet wil kan hij dat aangeven bij de secretaris.

 

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Vereniging Nieuw Westland verstrekt/verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Vereniging Nieuw Westland blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Vereniging Nieuw Westland en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de secretaris.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. 

Vereniging Nieuw Westland wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

HOE BEVEILIGEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Vereniging Nieuw Westland neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze vereniging via de secretaris. Datalekken kunt u melden bij de secretaris. info@nieuwwestland.nl